Warszawa Gdańsk Bytom
baner
strona główna > Systemy wspomagania biznesu i administracji

Systemy wspomagania biznesu i administracji

Systemy wspomagania biznesu i administracji (W)

Nowa specjalność studiów magisterskich w PJWSTK na Wydziale Informatyki

Osoba koordynująca: prof. Witold Kosiński
E-mail: wkos@pjwstk.edu.pl

Tworząc nowa specjalizację  „Systemy wspomagania biznesu i administracji” na studiach II stopnia w PJWSTK mieliśmy na celu  wyposażenie absolwentów w wiedzę i umiejętności, które wspomogłyby  ich w pracy w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, jednostkach administracji publicznej, organizacjach państwowych, organizacjach usługowych, organizacjach kulturalnych i tam wszędzie, gdzie zastosowania informatyki tworzą mocną bazę do rozwoju ich działalności.  Studia na tej specjalizacji  mają  dostarczyć absolwentom wiedzy informatyczno-biznesowej, które z różnych względów nie znajdują się lub rzadko występuje w programach nauczania wydziałów informatycznych wyższych uczelni w Polsce, a których waga na rynku pracy jest największa. Do takich przedmiotów należą:

- Zintegrowane systemy informatyczne (ERP),

Celem przedmiotu jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej stosowania zintegrowanych systemów informatycznych klasy ERP w zarządzaniu zasobami przedsiębiorstwa,  zrozumienie roli pakietów ERP w biznesowej strategii organizacji gospodarczych, znaczenia integracji procesów biznesowych i informacji jako zasobu pokrywającego operacyjne wymagania przedsiębiorstwa. System ERP pozwala na przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym, zapewnia szeroką funkcjonalność, wysoki poziom standaryzacji,  a także umożliwia przedsiębiorstwom budowanie relacji z klientami, ścisłą kooperację z partnerami biznesowymi w zintegrowanym łańcuchu dostaw, elastyczne zarządzanie produktami prowadzące w konsekwencji do poprawy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynku. Studenci poznają rolę tych systemów i ogólną budowę na przykładach takich systemów. Koordynującą i usprawniają zewnętrzną działalność firmy studenci poznają poprzez poprzez mechanizmy  łańcucha dostaw (SCM – Supply Chain Management), wspomagają obsługę i budowanie relacji z klientem (CRM – Customer Relationship Management).

- Systemy inteligencji biznesowej (Systemy Business Intelligence - SBI),

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z wszystkimi elementami składającymi się na kompletny proces przetwarzania danych; począwszy od odczytu poprzez ich czyszczenie, formatowanie, właściwą agregację oraz techniki prezentacji i publikacji uzyskanej informacji. Zostaną omówione podstawowe problemy związane z procesem przekształcania danych w informację i wiedzę, a także arzędzia, techniki i aktualne trendy.

- Modelowanie procesów biznesowych MPB),

Celem wykładu jest zapoznanie studentów z teorią, praktyką i narzędziami informatycznymi przeznaczonymi do:
modelowania procesów biznesowych, wykonania modelowanych procesów oraz zarządzania obiegiem dokumentów w firmach, urzędach i innych przedsiębiorstwach realizujących cele biznesowe.
Osią wykładów w zakresie modelowania procesów biznesowych  będzie notacja BPMN (Business Process Modelling Notation), a w ramach zarządzania przez konsorcjum - Object Management Group (OMG)  pokazana z użyciem oprogramowania „Freeware BizAgi Process Modeller”. Skrótowo zostaną omówione  także języki wykonania procesów BPEL i WS-BPEL. Jako podsumowanie zostaną zbudowane modele kilku rzeczywistych procesów o różnym stopniu komplikacji.

- Systemy zabezpieczania informacji (SZI),

Celem przedmiotu jest przedstawienie aktualnego stanu wiedzy dotyczącej zagadnień związanych z bezpieczeństwem i ochroną informacji, oprogramowania oraz systemów komputerowych. Zostaną przedstawione podstawowe pojęcia, techniki oraz algorytmy kryptograficzne oraz  zagadnienia ochrony programów użytkowych i systemów operacyjnych. Studenci poznają   zagadnienia detekcji anomalii i intruzów w sieciach komputerowych oraz bezpieczeństwem  samych baz danych, jak i  bezpieczeństwem eksploracji zawartych w nich danych. Ostatnim zagadnieniem poruszanym w ramach wykładu będą współczesne technologie sprzętowe wspomagające bezpieczeństw.

- Zarządzanie treścią w Internecie (CMS),

Głównym zadaniem jest zaznajomienie studentów z koncepcją treści w kontekście systemów internetowych. Studenci poznają różne wymagania stawiane przed systemami zarządzania treścią implementowanymi jako aplikacje webowe. Aspektem praktycznym będzie przedstawienie istniejących rozwiązań oraz  nauczenie doboru odpowiednich narzędzi do konkretnych, a także wtedy, gdy te istniejące są niewystarczające i wskazane jest stworzenie produktu na zamówienie. Dalsze wykłady dotyczą zarządzania konfiguracją treści oraz procesów pracy (tzw. workflows). Następnie omawiana jest problematyka związana z budową portali korporacyjnych, zagadnienia CRM (Customer Relationship Management), SCM (Suply Chain Management). Kolejnym elementem, który zostanie omówiony, jest wyszukiwanie treści z uwzględnieniem ich potencjalnej różnorodności (tekst, grafika, wideo, itp.) oraz takie jej przedstawienie, aby była łatwo rozpoznawalna przez wyszukiwarki internetowe.

- Systemy wspomagania decyzji (SWD),

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami, pojęciami oraz narzędziami wspomagającymi podejmowania decyzji. Studenci zostaną zapoznani z procesem decyzyjnym oraz technikami wspomagającymi podejmowanie decyzji w grupie. W trakcie zajęć studenci zostaną również zapoznani z podstawowymi metodami weryfikacji decyzji oraz narzędziami wspomagającymi podejmowanie decyzji, szczególnie tych pochodzących z technik inteligencji obliczeniowej.

- Nauczanie łamigłówkowe (puzzle based learning).

Celem wykładu jest  wypełnienie  luki w klasycznym nauczaniu mającym na celu ograniczania się  do koncentrowania się na konkretnych pytaniach umieszczanych na końcu podręcznika, a nie na samodzielnym fromułowaniu i rozwiązywaniu rzeczywistych problemów poprzez poprzez skupienie się na nauczaniu studentów myślenia o formułowaniu i rozwiązywaniu nieustrukturyzowanych problemów. Potrzeba takiego wykładu wynika z faktu, żę młodzi ludzie mają często poważne trudności z samodzielnym myśleniem niezależnie od natury problemu. Wykład  ma  na celu zwiększenie matematycznej świadomości studentów i poprawienie umiejętności rozwiązywania problemów poprzez omówienie różnych zagadek,  które nie występują na końcu rozdziału jakiegoś podręcznika.

Są to przedmioty  nawiązujące do najnowszych technologii informatycznych i wskutek tej nowości, zwykle nieobecne w programach nauczania. Program tej nowej specjalizacji powstał we współpracy  Uczelni, jej  dydaktyków z licznymi przedstawicielami pracodawców reprezentującymi  firmy,: z branży IT, firmy reklamowe,  firmy działające na rynku medialnym i inne. Przygotowywane materiały dydaktyczne  dla studentów uzyskały akceptacje tego grona. Oprócz tych przedmiotów nowa specjalność dostarczy wiedzy już nauczanej w PJWSTK w ramach przedmiotów, takich jak: inżynieria oprogramowania, systemy bazy danych, analiza i projektowanie systemów informatycznych, technologie Internetu, handel elektroniczny, tworzenie portali biznesowych, hurtownie danych, zarządzanie projektami informatycznymi, zagadnienia prawne w informatyce, i innych. Oprócz wiedzy ściśle informatycznej specjalność ta dostarczy wiedzy z zakresu biznesowego otoczenia informatyki, takiej jak procesy biznesowe, zarządzanie projektami, zagadnienia ekonomiczne i prawne, itp. Wiedza ta jest niezbędna absolwentom uczelni do właściwego rozumienia uwarunkowań, zalet i ograniczeń zastosowań informatyki w szeroko pojętym biznesie i administracji.  Absolwenci tej specjalizacji rzeczywiście stają bliżej pracy.

 

Projekt „Uczelnia bliżej biznesu - absolwent bliżej pracy”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Podziałania 4.1.1 „ Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ue ue