Warszawa Gdańsk Bytom
baner
strona główna > Zarządzanie Projektami

Zarządzanie Projektami

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz

 

 E-mail: Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl

Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji.

Celem specjalizacji jest wykształcenie wysokiej klasy, wszechstronnych specjalistów
z dziedziny zarządzania projektami. Program nauczania obejmuje tematykę z następujących dziedzin:
•    zarządzanie procesami
•    metodyki zarządzania projektem
•    zarządzanie finansami projektu
•    zarządzanie komunikacją w zespole
•    komputerowe narzędzia wspomagania zarządzania.

Możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy.

Absolwenci specjalizacji są przygotowani do kierowania zespołami projektowymi, w tym przede wszystkim zespołami programistycznymi i wdrożeniowymi. Mogą znaleźć zatrudnienie na stanowiskach kierowniczych w organizacjach projektowych oraz procesowych prowadzących dowolne projekty, w szczególności informatyczne projekty softwarowe i infrastrukturalne, w firmach konsultingowych, bankach, działach wytwarzania oprogramowania, utrzymania infrastruktury IT itp.

 Przedmioty specjalizacyjne – treści programowe:

1. Zarządzanie procesami:
   • rodzaje procesów
   • istota podejścia procesowego w różnych koncepcjach zarządzania
   • formy integracji procesowej, umożliwiającej osiąganie wielowymiarowych i synergicznych efektów                       (strategicznych, taktycznych i operacyjnych)
   • identyfikacja, projektowanie i wdrażanie procesów
   • kierowanie procesami oraz zarządzanie różnymi formami organizacji poprzez procesy.

2. Metodyki zarządzania projektem:
   • przegląd obecnie używanych metodyk prowadzenia projektów
   • koncentracja na cechach wyróżniających daną metodykę.

3. Zarządzanie finansami projektu:
   • zagadnienia dotyczące zjawisk i procesów pieniężnych zachodzących w okresie tworzenia i realizacji projektu
   • planowanie finansowe oraz ocena osiągniętych wyników
   • analiza progu rentowności, wartość bieżąca netto projektu, analiza finansowa i wskaźnikowa
   • źródła finansowania projektów, monitorowanie kosztów i czynników wywołujących odchylenia kosztowe                w projekcie oraz zarządzanie ryzykiem finansowym w projekcie.  

4. Zarządzanie komunikacją w zespole:
   • sposoby budowania i motywowania zespołu 
   • podstawy teorii komunikacji
   • umiejętności prezentacji, prowadzenia zebrań, tworzenia dokumentów niezbędnych w zarządzaniu projektem
   • sposoby rozwiązywania konfliktów wewnątrzzespołowych oraz konfliktów na linii zespół projektowy – klient.

5. Komputerowe narzędzia wspomagania zarządzania:
   • przegląd oprogramowania, które jest lub może być użyte do szeroko pojętego wspomagania                             zarządzania w przedsiębiorstwach
   • omówienie typów oprogramowania oraz podstawowych cech oczekiwanych od oprogramowania                   wykorzystywanego w danym obszarze
   • przedstawienie sposobów zastosowania w/w oprogramowania

ZAPRASZAMY ..... 


Kadra

Opiekunowie specjalizacji:

Dr inż. Tomasz Pieciukiewicz

(Prowadzący seminarium magisterskie oraz zajęcia z Komputerowych narzędzia wspomagania zarządzania)

 

E-mail: Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl

Adiunkt w Katedrze Inżynierii Oprogramowania PJWSTK. Wykładowca na kursach polsko- i angielskojęzycznych w PJWSTK. Od 1999 roku współpracuje z licznymi firmami komercyjnymi jako programista, projektant oraz konsultant. Absolwent PJWSTK (mgr inż. w 2002 roku, dr w 2010 roku). Jego zainteresowania zawodowe obejmują szereg dziedzin, takich jak zarządzanie projektami, obiektowe bazy danych i języki zapytań oraz technologie internetowe.

Dr Małgorzata Cieciora

(Kierownik Studiów Podyplomowych Zarządzanie projektami PJWSTK,
Dziekan Wydziału Zarządzania Informacją PJWSTK).

E-mail: Malgorzata.Cieciora@pjwstk.edu.pl

Dziekan Wydziału Zarządzania Informacją. Założyciel i kierownik studiów podyplomowych "Zarządzanie projektami" w PJWSTK. Wykładowca na kursach polsko- i angielskojęzycznych z dziedziny ekonomii i zarządzania w PJWSTK. Absolwentka Instytutu Filologii Angielskiej Wydziału Neofilologii Uniwersytetu Warszawskiego (mgr) oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Gdańskiego (dr).

 

Wykładowcy przedmiotów specjalizacyjnych:

Dr inż. Mariusz Maciejczak (Tematyka: zarządzanie procesami)

E-mail: mariusz.maciejczak@pjwstk.edu.pl

Adiunkt na Wydziale Zarządzania Informacją PJWSTK oraz na Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym SGGW. Doktor nauk ekonomicznych SGGW. Jego zainteresowania naukowo-dydaktyczne obejmują szereg przedmiotów z dziedziny ekonomii i zarządzania, w tym Zarządzanie logistyką, Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku UE oraz Zarządzanie jakością. Od 1996 roku współpracuje z firmami komercyjnymi jako m.in. konsultant, analityk i ekspert z dziedzin takich jak gospodarka rolno-żywnościowa w Polsce i Unii Europejskiej oraz audytor techniczny podmiotów certyfikujących w ramach norm EN-PN 14011:2000, ISO 9001:2000. Od 2010 jest członkiem grupy ekspertów ds. doradztwa technicznego w zakresie produkcji ekologicznej Komisji Europejskiej.        

Dr inż. Piotr Habela (Tematyka: metodyki zarządzania projektem)

E-mail: habela@pjwstk.edu.pl

Adiunkt na Wydziale Informatyki oraz na Wydziale Zarządzania Informacją PJWSTK. Wykładowca z wielu dziedzin z zakresu IT (w tym technologii internetowych, środowisk zarządzania bazami danych, inżynierii oprogramowania) oraz zarządzania (zarządzanie projektami). Mgr inż. Wydziału Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej (specjalizacja: Zarządzanie i Marketing). Doktor informatyki (IPI PAN). Od 2000 roku bierze aktywny udział w projektach badawczych (polskich i unijnych) na stanowiskach badawczych oraz kierowniczych. 

Mgr inż. Rafał Muniak (Tematyka: zarządzanie finansami projektu)

E-mail: rafalm@pjwstk.edu.pl

Asystent naukowy i specjalista ds. projektów europejskich w PJWSTK. Mgr inż. Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego SGGW. Prowadzi zajęcia z finansów, rachunkowości i przedsiębiorczości innowacyjnej na Wydziale Zarządzania Informacją, Wydziale Informatyki oraz w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości PJWSTK. Zajmuje się zarządzaniem projektami innowacyjnymi oraz pozyskiwaniem funduszy na projekty badawcze i infrastrukturalne.

Dr Małgorzata Rzeźnik (Tematyka: zarządzanie komunikacją w zespole)

E-mail: Malgorzata.Rzeznik@pjwstk.edu.pl

Kierownik Studium Języków Obcych PJWSTK. Lektor języka angielskiego (specjalizacja: Business English), wykładowca komunikacji w biznesie, metodyk nauczania. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (mgr Instytutu Anglistyki, dr Wydziału Neofilologii w dyscyplinie języko-znawstwo).

Mgr Mateusz Kowalik (Tematyka: zarządzanie komunikacją w zespole)

E-mail: mateuszk@pjwstk.edu.pl

Doktorant Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Wykładowca z dziedzin ekonomii oraz zarządzania na kursach polsko- i anglojęzycznych w PJWSTK oraz SWPS. Doświadczenie w konsultingu w szczególności z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Obecnie, oprócz pracy dydaktycznej, koordynator  PJWSTK w projekcie „Fabryka Innowacji” oraz doradca w projekcie „E-samodzielni”.

Projekt „Uczelnia bliżej biznesu - absolwent bliżej pracy”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Podziałania 4.1.1 „ Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ue ue