Warszawa Gdańsk Bytom
baner
strona główna > o projekcie

o projekcie

We wrześniu 2010 r w PJWSTK  został  uruchomiony projekt „Uczelnia bliżej biznesu – absolwent bliżej pracy”, dofinansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.

Celem głównym Projektu jest podniesienie konkurencyjności 375 studentów  i absolwentów PJWSTK na krajowym rynku pracy, w szczególności z zakresu ITC, przez modernizację programów kształcenia uczelni z uwzględnieniem potrzeb organizacyjnych i  biznesowych pracodawców oraz wzmocnienie praktycznych aspektów nauczania we współpracy z pracodawcami. Do 31.10.2013 zostaną uruchomione na Wydziale Informatyki 3 nowe specjalności  oraz   14 nowych przedmiotów skonsultowanych z przedstawicielami  biznesu, administracji  i praktykami , zatrudnionymi  w przedsiębiorstwach. Z nowych specjalności skorzysta 70 studentów natomiast 375 studentów skorzysta z praktyk i staży oraz szkoleń w zakresie świadomego budowania swojej przewagi na rynku pracy. Zmodernizowane Biuro Karier zorganizuje 2 edycje pierwszych w Polsce „Targów Pracy ITC”.

 W ramach Projektu zrealizowane zostaną następujące zadania:

1. Modyfikacje programu nauczania na Wydziale Informatyki we współpracy z pracodawcami.

Od października 2010 r. zostały wprowadzone  dwie nowe specjalności dla studentów studiów II stopnia niestacjonarnych,  a od marca 2011 r. zostaną one również uruchomione dla studentów studiów stacjonarnych. Są to:

  • Zarządzanie projektami,
  • Systemy wspomagania biznesu i administracji.

Natomiast od października 2011 r. dla studentów studiów internetowych I stopnia (inżynierskich) zostanie wprowadzona  specjalność  Hurtownie danych.

 2. Współpraca z pracodawcami i wzmocnienie praktycznych aspektów nauczania.

W latach 2011-2013 będą organizowane  staże, dla w sumie 75 absolwentów PJWSTK oraz praktyki dla 300 studentów PJWSTK. Pracodawcy będą rekrutowani  wśród partnerów biorących udział w Projekcie, przez Biuro Karier PJWSTK oraz w ramach „Targów pracy ICT”.

 3. Zajęcia warsztatowe prowadzone przez pracowników  współpracujących firm.

W latach 2010 – 2013 będą organizowane  dla wszystkich studentów PJWSTK 2 godzinne zajęcia warsztatowe, prowadzone przez specjalistów z 3 letnim doświadczeniem praktycznym. Spotkania będą się odbywać raz na kwartał. Pierwsze warsztaty odbyły sie w grudniu 2010 r.

 4. Modernizacja Biura Karier PJWSTK, w ramach której zostaną przeprowadzone :

  • modernizacja uczelnianej strony Biura Karier,
  • szkolenia dla pracowników Biura Karier PJWSTK z zasad prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej i zarządzania zasobami ludzkimi oraz z treningu i coachingu, pod kątem przyszłego prowadzenia warsztatów i kursów dla studentów.

Nowa strona Biura Karier została zrealizowana w grudniu 2010 r.,  a w chwili obecnej trwają prace nad jej uruchomieniem. Rozpoczęły się również szkolenia dla pracowników Biura Karier z Warszawy oraz Wydziałów Zamiejscowych z Bytomia i Gdańska.

5. Zatrudnienie doradcy zawodowego/psychologa, wspierającego studentów PJWSTK w:

  • określaniu ich mocnych i słabych stron,
  • wyznaczeniu/wybraniu ścieżki kariery,
  • nauce autoprezentacji,
  • wypełnianiu  dokumentów aplikacyjnych o pracę, ich konsultowanie .

Doradca zawodowy swoją działalność rozpoczął w listopadzie 2010 r.

 6. Szkolenia dla studentów i absolwentów PJWSTK w zakresie:

  • autoprezentacji, oceny własnego potencjału - SWOT własny; przygotowania dobrego CV i listu motywacyjnego,
  • Development Centre – kompleksowe badanie potencjału 75 stażystów - wynikiem badania będzie mapa umiejętności/kompetencji/motywacji studenta przed pójściem na staż, po stażu–rozmowa rozwojowa.

Pierwsze szkolenia rozpoczną się w marcu 2011 r. dla studentów i absolwentów z Warszawy, Bytomia i Gdańska. Szkolenia będą odbywać się w grupach 15 osobowych w wymiarze 2 dni. Corocznie przeprowadzone będą szkolenia dla 4 grup.

 7. Organizacja targów pracy ICT

Zorganizowane zostaną, po raz pierwszy w PJWSTK, dwie edycje „Targów Pracy ICT”.

 

Projekt „Uczelnia bliżej biznesu - absolwent bliżej pracy”
współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Podziałania 4.1.1 „ Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
ue ue